Home » Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide by Kundzi
Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide Kundzi

Augstas Veiktsp Jas T Mek a Servera Izveide

Kundzi

Published August 24th 2015
ISBN : 9783639624915
Paperback
60 pages
Enter the sum

 About the Book 

Darba m r is ir izveidot augstas veiktsp jas t mek a serveru klasteri un nov rt t t lietder bu, k ar apzin t virtualiz cijas sniegt s iesp jas. Taj apskat ta t mek a servera izveides teor tisk puse un aprakst tas praktisk s darb bas, p t tasMoreDarba m r is ir izveidot augstas veiktsp jas t mek a serveru klasteri un nov rt t t lietder bu, k ar apzin t virtualiz cijas sniegt s iesp jas. Taj apskat ta t mek a servera izveides teor tisk puse un aprakst tas praktisk s darb bas, p t tas virtualiz cijas vides un taj s uzst d ts t mek a serveru klasteris, nov rt ta risin juma veiktsp ja ori in l aparat ras vid un virtualiz cijas vid s, dots ekonomiskais pamatojums un veikts izmaksu apr ins risin juma ievie anai, aprakst ta Latvijas Republikas darba likumdo ana, k ar darbinieka individu li veicamie aizsardz bas pas kumi darb ar datoru.