Home » Bosna Sava: Srebrenica Ve Jepan N D Mesi, Deliberate Force Operasyonu, Markale Katliamlar, Mostar K PR S, F Rt Na Harek T by Books LLC
Bosna Sava: Srebrenica Ve Jepan N D Mesi, Deliberate Force Operasyonu, Markale Katliamlar, Mostar K PR S, F Rt Na Harek T Books LLC

Bosna Sava: Srebrenica Ve Jepan N D Mesi, Deliberate Force Operasyonu, Markale Katliamlar, Mostar K PR S, F Rt Na Harek T

Books LLC

Published August 8th 2011
ISBN : 9781232922117
Paperback
24 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 23. B l mler: Srebrenica ve Jepan n d mesi, Deliberate Force Operasyonu, Markale katliamlar, Mostar K pr s, F rt na Harek t, Bo nak-H rvat Sava, Dayton Anla mas, Saraybosna G l, Poto ari, Tarihe Tan kl m. Al nt:MoreKaynak: Wikipedia. Sayfalar: 23. B l mler: Srebrenica ve Jepan n d mesi, Deliberate Force Operasyonu, Markale katliamlar, Mostar K pr s, F rt na Harek t, Bo nak-H rvat Sava, Dayton Anla mas, Saraybosna G l, Poto ari, Tarihe Tan kl m. Al nt: Srebrenican n d mesi, 1991-1995 Yugoslavya Sava (H rvatistan Sava ve Bosna Sava )n n en dramatik olay d r. 16 Nisan 1993te Birle mi Milletlerin g venli b lge ilan etti i Srebrenica, 11 Temmuz 1995te Ratko Mladi komutasindaki S rp Cumhuriyeti Ordusu (VRS- Vojska Republike Srpske) taraf ndan Krivaya 95 Operasyonu sonucu ele ge irildi ini belirtiliyor. Bundan hemen sonra S rp askerleri yakla k 25.000 kad n ve ocuku ay rarak, otob slerle Bo naklar n elindeki Kladanj b lgesine g nderdi. Srebrenical Bo nak erkekleri konusunda e itli versiyonlar vard r. Uluslararas kamuoyunda kabul g ren versiyona g re, 13 ya ile 70 ya aras ndaki yakla k 8 bin Bo nak erkek kur una dizilerek toplu mezarlara g m ld . Srebrenica Katliam, Aliya zzetbegovi taraf ndan II. D nya Sava ndan sonra Avrupan n g rd en vah i katliam olarak nitelendirilmi tir. 26 ubat 2007te Lahey Adalet Divan da bu katliam bir soyk r m olarak kabul etti. S rp yanl s versiyon ise, Srebrenica Soyk r m n n NATO askeri m dahalesini hakl g stermek i in zzetbegovi ve Clinton taraf ndan uyduruldu unu, olaylarda lenlerin say s n n 2-3 kat i irildi ini, ld r lenlerin o unun da asl nda Bo nak ordusuna mensup askerler oldu unu iddia etmektedir. Aksine epa (Jepa)n n d mesi, Yugoslav i sava tarihine ili kin az bilinen olaylardan biridir. S rplar, Srebrenican n zapt ndan iki g n sonra Jepaya kar Stup anica 95 Operasyonu ba latt, ancak 25 Temmuzda kenti zapt edebildi. Jepal siviller ve yaral lar Kladanj ve Saraybosnaya g nderildi. 285. Tugaya mensup askerler tutuklanarak S rbistandaki askeri esir kamplar na nakledildi. Daha sonra S rplar ile Bo naklar aras nda esir de i imi yap ld . Albay Avdo Pali, epan n d mesi...